بلک فرایدی یا جمعه سیاه چه روزی است؟

بلک فرایدی روزی مخصوص فرهنگ آمریکایی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر، تحت‌ تأثیر جهانی‌‌سازی و تجارت الکترونیک قرار گرفته است.

ادامه مطلب “بلک فرایدی یا جمعه سیاه چه روزی است؟”